-شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح )سهامی خاص( در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آئین 

نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام خرید خدمات مطابق با مشخصات ذیل، بارگذاری شده در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ir.setadiran (دعوت به عمل آورد.

2-نام مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

3-موضوع مناقصه: پخت و سرو و توزیع غذای روزانه 400 پرس)ناهار و شام( 85 پرس صبحانه کارکنان نیروگاه

شهید مفتح مطابق اسناد

4-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

5-تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: از تاریخ انتشار آگهی از سایت برق حرارتی، 

شرکت مدیریت تولید برق حرارتی، پایگاه ملی مناقصات و روزنامه کثیر االنتشار، لغایت 02/03/1402 ساعت 

صبح10:00

6-میزان سپرده شرکت در مناقصه: به مبلغ 000.000.000.1 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به 

حساب سپهر شماره 0101126638007 بانک صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گذار.

7-تاریخ تحویل و ارسال اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 13/03/1402 تا ساعت 00:10 صبح

8-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 13/03/1402 ساعت 00:11

صبح در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

9 -کسب اطالعات: جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار و در خصوص دریافت و اطالعات 

بیشتر از اسناد مناقصه با امور بازرگانی )آقای افشار( 08135378589تماس حاصل نمائید. سایت های اطالع رسانی: 

آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح ir.mtpp.www://https ،سایت پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی

ir.mporg.iets://http ،و سایت اطالع رسانی برق حرارتی به نشانی ir.tpph.www ،مراجعه نمایید و همچنین 

جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ir.setadiran.www ،مراجعه 

نمایید.