تصویر قطعه/تجهیز نام قطعه/تجهیز مشخصات فنی(مثل توان دبی هد و ابعاد) نوع نیروگاه گازی/بخار نوع واحد سازنده قطعه تجهیز(نام، نشانی پستی ،سایت) تعداد نصب شده قطعه تجهیز در هر واحد سال ساخت قطعه/تجهیز محل نصب در نیروگاه