عبدالمجید دیناروند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملبیژن مدبری

نایب رییس هیئت مدیره 

مسعود جاویدانی

عضو هیئت مدیره