گزارش عملکرد سال 1397

1-7- نكات خاص و قابل اهمیت شركت:
1- تولید انرژی الکتریک:
تولید انرژی الکتریکی در سال 97 به میزان 6.236.627 مگا وات ساعت بوده است که ضریب بار میانگین حدود 80% در سال را داشته است.
2- آمادگی تولید:
آمادگی تولید نیروگاه شهید مفتح در سال 97 به میزان 7.108.043 مگا وات ساعت بوده است . این عدد نشان می دهد که عوامل محدود کننده تولید بسیار ناچیز می باشند و صرفا برنامه های تعمیراتی و عدم نیاز شبکه باعث کاهش نسبی تولید نسبت به مقدار آمادگی می باشد.
3- آمادگی پیک تابستان:
نیروگاه شهید مفتح در تابستان 97 بدون هیچگونه محدودیتی آمادگی تولید بار نامی خود را دارا بوده است. (در تیر ماه سال 97 ، نیروگاه شهید مفتح با ضریب بار 97.48 بیشترین تولید را در سالیان اخیر داشته است).لازم بذکر است نیروگاه شهید مفتح رتبه اول را کسب نموده است .
4- کاهش مصرف آب چاهها:
با وجود تولید قابل توجه نیروگاه شهید مفتح، برداشت آب از منابع زیر زمینی و چاهها در سال 97 حدود 89% کاهش داشته است. (89% از آب مورد نیاز از طریق پساب تأمین شده است). لازم بذکر است برج خشک واحد یک باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و با توجه به مقایسه سال 96 و 97 میزان صرفه جویی حاصله از طریق مصرف پساب بوده است .
5- کاهش چشمگیر ضریب خروج در پیک تابستان:
ضریب خروجی اضطراری (عوامل داخلی) نیروگاه شهید مفتح پیک تابستان سه سال اخیر منتهی به 97 به ترتیب برابر با 4/1 ، 2/8 ، 0/4 می باشد که کاهش چشمگیری را نشان می دهد.
6- انجام به موقع برنامه های تعمیراتی واحدها:
در سال 97 براساس برنامه تعمیراتی پیش بینی شده واحدها به شرح ذیل تعمیرات نیمه اساسی و دوره ای داشته اند.
واحد 4: مجموعاً 1043 ساعت واحد 3: مجموعاً 1132 ساعت واحد 2: مجموعاً 681 ساعت واحد 1: مجموعاً 638 ساعت
(مجموع ساعات تعمیرات با برنامه نیروگاه 3.493 ساعت بوده است)