شرکت مدیریت تولید نیروی برق شهید مفتح (سهامی خاص) در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه از تامین کنندگان واجد شرایط جهت انجام خرید مطابق با مشخصات ذیل، بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت((setadiran.ir دعوت به عمل آورد.
نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
موضوع مناقصه: کرایه 7 دستگاه اتوبوس ( 5 دستگاه روزکار و 2 دستگاه اتوبوس شیفت) جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: از تاریخ انتشار آگهی از سایت برق حرارتی، شرکت مدیریت تولید برق حرارتی، پایگاه ملی مناقصات و روزنامه کثیر الانتشار، لغایت 30/01/1402 ساعت 10:00صبح
میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 2.100.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گذار.
تاریخ تحویل و ارسال اسناد مناقصه: حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 11/02/1402 تا ساعت 10:00 صبح
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز دوشنبه مورخ 11/02/1402 ساعت 11:00 صبح در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
کسب اطلاعات: جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 09931243056 آقای سرایی و در خصوص دریافت و اطلاعات بیشتر از اسناد مناقصه با امور بازرگانی (آقای افشار) 08135378589تماس حاصل نمائید. سایت های اطلاع رسانی: آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir،  سایت پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir،  و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir،  مراجعه نمایید و همچنین جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir، مراجعه نمایید.
روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح