نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

موضوع مناقصه: تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز شرکت جهت تصدی امور مختلف براساس پراکندگی مطابق پیوست اسناد مناقصه

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

محل ارائه پاکات اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 5.800.000.000 (پنج میلیارد و هشتصد میلیون) ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین به نام مناقصه گذار

مبلغ فروش اسناد مناقصه:  1.000.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب: 0101126638007 و به شماره کارت: 6037691990462194 بانك صادرات شعبه فامنین به نام مناقصه گذار.

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 17/10/1401

زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 18/10/1401 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 35378589-081 (آقای افشار) شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  ویا پایگاه اطلاع رسانی برق حرارتی نشانی www.tpph.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

10-نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، و همچنین هنگام تحویل پاکت بایستی از امور بازرگانی نیروگاه پاکتی را دریافت نمایید (جهت ضریب اطمینان) تا پاکت پیشنهادی لاک و مهر شده خود را در داخل پاکت حراستی این شرکت قرار دهید و آن را مهر و امضاء نموده ارائه نمایید. در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح