نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

موضوع مناقصه: خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 55٪ N2H4 به مقدار 7000لیتر

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 1.000.000.000 ریال  به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گذار.

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی به مدت اعلام شده

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 22/05/1401

زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ 23/05/1401 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

کسب اطلاعات: جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 08135378404 آقای غفاری و در خصوص دریافت  و اطلاعات بیشتر از اسناد مناقصه با امور بازرگانی (آقای افشار) 08135378589تماس حاصل نمائید. و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.

نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، و همچنین هنگام تحویل پاکت بایستی از امور بازرگانی نیروگاه پاکتی را دریافت نمایید (جهت ضریب اطمینان) تا پاکت پیشنهادی لاک و مهر شده خود را در داخل پاکت حراستی این شرکت قرار دهید و آن را مهر و امضاء نموده ارائه نمایید. در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح