آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۲

نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

موضوع مناقصه: خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات N2H4٪55 به مقدار ۷۰۰۰ لیتر

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

محل دریافت اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح- امور بازرگانی

میزان سپرده شركت در مزایده: به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین به نام مناقصه گذار.

 

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی به مدت اعلام شده

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۹

زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۱ در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

کسب اطلاعات: جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس ۰۸۱۳۵۳۷۸۴۰۴ آقای غفاری و در خصوص اسناد مناقصه با امور بازرگانی (آقای افشار) ۰۸۱۳۵۳۷۸۵۸۹ تماس حاصل نمایید و یا به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  ویا پایگاه اطلاع رسانی برق حرارتی نشانی www.tpph.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

نحوه ارائه اسناد مزایده: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید در غیر اینصورت بازگشایی نمی شود.

                                                                      روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح