نام مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست اسناد 

نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای 

محل دریافت اسناد مزایده: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح- امور بازرگانی

میزان سپرده شركت در مزایده: مطابق جدول پیوست اسناد مزایده به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین به نام مزایده گذار.

 تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا  ساعت 16روز شنبه مورخ 28/03/1401

مبلغ فروش اسناد مزایده:  1.000.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب: 0101126638007 و به شماره کارت: 6037691990462194 بانك صادرات شعبه فامنین به نام مزایده گذار.

زمان و محل قرائت پیشنهادات مزایده: زمان بازگشایی پاكات ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 29/03/1401 در محل مزایده گذار انجام خواهد شد.

کسب اطلاعات: در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 38276190-081 (آقای برقراری)  081-35378589(آقای افشار ) شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  ویا پایگاه اطلاع رسانی برق حرارتی نشانی www.tpph.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

نحوه ارائه اسناد مزایده: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مزایده را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، و همچنین هنگام تحویل پاکت بایستی از امور بازرگانی نیروگاه پاکتی را دریافت نمایید (جهت ضریب اطمینان) تا پاکت پیشنهادی لاک و مهر شده خود را در داخل پاکت حراستی این شرکت قرار دهید و آن را مهر و امضاء نموده ارائه نمایید. در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.