آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/1401 

نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

موضوع مناقصه: پخت و سرو و توزیع غذای روزانه 400 پرس(ناهار و شام) 85 پرس صبحانه كاركنان نیروگاه شهید مفتح مطابق اسناد

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، امور بازرگانی

میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 700.000.000 ریال  به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گذار.

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی به مدت اعلام شده

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 22/02/1401

مبلغ فروش اسناد مناقصه:  1.000.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126632008 بانك صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گذار.

زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز شنبه مورخ 24/02/1401 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

کسب اطلاعات: درصورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 08135378589شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.

نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.