آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/04 

1- نام مناقصه گذار: شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح 

2- موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی و خدماتی مورد نیاز 

3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

4- محل دریافت اسناد مناقصه: كیلومتر 45 جاده همدان – تهران، نیروگاه شهید مفتح امور بازرگانی

5- میزان سپرده شركت در مناقصه: به مبلغ 3.000.000.000 ریال  (سه میلیارد ریال) به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 0101126638007 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

6- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 02/12/99

8- مبلغ فروش اسناد مناقصه:  500.000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شماره حساب 0101126632008 بانك صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

9- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاكات روز یکشنبه مورخ03/12/99 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

10- کسب اطلاعات: درصورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن 081-38276190شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند و به  آدرس سايت نيروگاه شهيد مفتح https://www.mtpp.ir  و سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و سایت اطلاع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.

11- نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت لاک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.